Projecten van Spaansen Bouwsystemen

Spaansen Groep Beleidsverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Arboveiligheid, Gezondheid en Milieu. Kwaliteit en Informatiebeveiliging

Verbinding Is Ons Succes

De Spaansen Groep staat klaar voor de toekomst, waarin Verbinding de sleutel tot succes is. De directie en het managementteam (MT) hebben zich in dit proces laten inspireren door de vertrouwde term Vooruitgang Is Ons Streven. Nu staat dit statement V I O S voor ‘Verbinding ls Ons Succes’.

MISSIE

Voor u is de Spaansen Groep ‘de specialist’ in leveranties van grondstoffen en logistiek, prefab betoncasco’s voor de woningbouw en tuin- en bestratingsmaterialen.

Integer behartigt zij de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen door verbinding aan te brengen op basis van inzicht, inspiratie en innovatie.

Onze kwaliteiten zijn en blijven ontstaan door op een no-nonsense wijze kennis en kunde op transparante wijze in te zetten voor onze opdrachtgevers.

Samenwerken is de kracht waaraan enthousiast vorm wordt gegeven; het fundament voor succes om te bouwen aan duurzame relaties.

VISIE

De divisies, directie, management en medewerkers van de gehele Spaansen Groep benutten de interne synergie om met onze gezamenlijke en individuele klanten en leveranciers een langdurige relatie aan te gaan.

De Spaansen Groep is ketenpartner en levert producten en diensten van hoge kwaliteit waarmee wij de klant efficiënt en effectief bedienen.

De Spaansen Groep behoudt haar continuïteit door een gedegen beleid en transparante bedrijfsvoering wat resulteert in een positief rendement.

De Spaansen Groep staat garant voor een fysieke en psychisch veilige werkomgeving waarbij mogelijkheden voor professionele- en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan.

REKENSCHAP

De Spaansen Groep heeft concreet en aantoonbaar aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Dat kan ook niet anders want het behoort tot het DNA van Spaansen Groep.

MVO is bij Spaansen verbonden met de gestelde doelen in het kader van:

·       financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de toekomstbestendigheid van onze onderneming;

·       creëren van meerwaarde door bij beleidsbeslissingen na te denken over de gevolgen voor de mensen (people); zij voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd;

·       verantwoord omgaan met de aarde (planet); het sparen en zo min mogelijk belasting van de omgeving.

MVO gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. Spaansen maakt bewuste keuzes en houdt rekening met deze drie aspecten. Bij Spaansen is MVO verweven met de dagelijkse aansturing van de onderneming en is geen doel op zich. Klantgerichtheid, transparantie en scholing van de medewerkers versterken het resultaat en zijn bij ons belangrijke aandachtsgebieden.

ETHISCH GEDRAG

Spaansen respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Wij hebben expliciet aandacht voor de volgende aspecten in onze waardeketen:

·       vrijheid van meningsuiting;

·       gelijke kansen voor en geen discriminatie van een ieder ongeacht welk geslacht, welke etniciteit, geaardheid et cetera;

·       vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;

·       werken in rechtvaardige en redelijke arbeidsomstandigheden.

Met het volgen van CAO’s en het uitdragen van onze gedragsvoorschriften, wordt door Spaansen aan de verschillende aspecten uit de UVRM vormgegeven.

EERLIJK ZAKENDOEN

De basis voor alle zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met Spaansen te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling, in overeenstemming met de OESO richtlijnen voor ondernemingen.

Naleving van wet- en regelgeving

Naleving van wet- en regelgeving is binnen Spaansen een gemeen goed. Naleving en veiligheid wordt bereikt door je bij je werkzaamheden te houden aan de wet- en regelgeving, door samen te werken met adviesbureaus, doorlopend kennis te nemen van relevante actuele informatie en de processen periodiek door externe auditoren te laten toetsen. Wij verwachten van onze toeleveranciers en klanten dat zij op een soortgelijke manier opereren.

Anti-corruptie

We zetten ons af tegen corruptie in al zijn vormen en we tolereren dit niet in ons handelen of bij degenen met wie wij zaken doen. Op geen enkele manier, direct of indirect, staan wij toe, zien wij door de vingers, moedigen wij aan of bevorderen we onwettig of onethisch gedrag, zoals omkoping, smeergeld, beloften van contant geld of waardevolle spullen, of enige andere activiteit die als corrupt, onwettig of onethisch wordt beschouwd.

Gelijkwaardigheid en diversiteit

Spaansen hecht waarde aan gelijkwaardigheid en bevordert de diversiteit. Als leerbedrijf bieden wij jaarlijks stageplekken aan studenten vanuit verschillende disciplines. Daarnaast bieden we kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door te voorzien in aangepaste werkplekken en begeleiding bij de werkzaamheden, met als doel terug te keren naar de reguliere arbeidsmarkt.

CONTINU VERBETEREN

Door borging van de processen wordt de kwaliteit van de bedrijfsvoering output geoptimaliseerd. Om dit te bewerkstelligen heeft Spaansen een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van ISO 9001, 14001, 45001, 27001, VCA, CO2-Prestatieladder en de Safety Culture Ladder. Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal.

Een combinatie van onder andere risico inventarisaties, interne kwaliteitsmetingen, klanttevredenheidsanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.

VEILIG EN GEZOND WERKEN

De Arbeidsomstandighedendoelstellingen van de organisatie zijn:

·       het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn bij leidinggevenden en medewerkers;

·       waarborgen van de psychisch- en fysieke veiligheid en gezondheid van medewerkers en derden (waaronder tijdelijke krachten). Dat wil zeggen: het uitsluiten van onaanvaardbare risico’s op het gebied van persoonlijk letsel van medewerkers en derden.

De organisatie streeft naar een arbeidsomstandighedenbeleid, waarin:

·       iedereen actief en gestructureerd werkt aan het realiseren van een psychisch- en fysieke veilige en gezonde werkomgeving. Waarbij we richten op het welbevinden van collega’s en overige stakeholders en daarmee inherent op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade;

·       leidinggevenden voorwaardenscheppend handelen en voorbeeldgedrag uitdragen;

·       (tijdelijke) medewerkers worden geïnformeerd / geïnstrueerd over het door de organisatie gewenste gedrag (o.a. naleving van veiligheidsinstructies en omgangsvormen);

·       leidinggevenden naleving van de veiligheidsinstructies door medewerkers toetsen en medewerkers wijzen / aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid;

·       derden die één van de Spaansen-locaties bezoeken worden gewezen op de mogelijke gevaren, de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen en de te volgen regels en procedures.

Leidinggevenden zijn in de basis verantwoordelijk voor hun personeel. Zij zijn de aangewezen personen om het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te bevorderen. Dat betekent dat VGM hoog op de agenda van het directieoverleg en het werkoverleg staat.

HET MILIEU

Een belangrijk doel binnen Spaansen is het milieuvriendelijk ondernemen. Tijdens de bedrijfsvoering maken wij duurzame keuzes. Naar ons beste vermogen, met de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen, worden voorzieningen getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en klimaat tot een minimum te beperken. Voorbeelden hiervan zijn:

·       het voorkomen van verspillingen van materialen;

·       het voorkomen/reduceren van milieuvervuiling;

·       gebruik van duurzame energie.

Duurzaam ondernemen is een proces met aanhoudende aandacht voor natuur en milieu. Inzicht, bewustwording en innovatie zijn de belangrijkste middelen waarmee praktische resultaten worden behaald bij het voorkomen van grondstofverspilling, vervuiling van het milieu, hergebruik/verminderen van het afval en terugdringen van gebruik van niet hernieuwbare energiebronnen. Wij willen hierin verdere vooruitgang boeken door middel van o.a. de volgende stappen:

·       verankeren van de bewustwording;

·       scholing medewerkers;

·       maatschappelijk verantwoord inkopen.

Voorkomen van schade, slijtage en verspilling

We gaan respectvol om met de bedrijfsmiddelen zoals gebouwen, voertuigen, arbeidsmiddelen en producten. Bedrijfsmiddelen worden enkel gebruikt voor het beoogde doel en op de voorgeschreven werkwijze. Na gebruik worden middelen opgeruimd en de werkplek schoon achtergelaten. Zorgdragen voor de bedrijfsmiddelen verhoogt de levensduur ervan, verlaagd kans op schade en verminderd de belasting van het milieu. Daarnaast heeft het een positief effect op de arbo veiligheid.

Energieverbruik en CO2-emissie

Onderdeel van onze duurzame bedrijfsvoering is het doorlopend verlagen van het energieverbruik en daarmee de CO2-emissie. Naast terugdringen van het fossiele brandstofgebruik, wordt een groot deel van de benodigde elektriciteit door eigen zonnepanelen opgewekt.

Gebruik van natuurlijke bronnen

De organisatie is zich bewust van de milieueffecten die gebruik van de natuurlijke bronnen olie, gas, water, zand en grind heeft. Door verspilling en vervuiling te voorkomen wordt de belasting op natuurlijke bronnen en milieu zo laag mogelijk gehouden.

Afvalstoffen

De afvalstromen bouw & sloop, granulaten, groen, grond, hout, kunststof, puin en restafval worden gescheiden afgevoerd. Met het inzicht in afvalstroom, volume en het gewicht worden gerichte verbeteringen doorgevoerd. Bij innovatietrajecten is het voorkomen en minimaliseren van nieuwe afvalstromen onderdeel van het proces.

Gevaarlijke stoffen

Spaansen vervangt waar mogelijk gevaarlijke stoffen in bedrijfsprocessen door veilige alternatieven en heeft per stof een taakspecifieke risicobeoordelingen. Medewerkers worden geïnstrueerd hoe veilig met deze stoffen te werken en geïnformeerd over de risico’s voor gezondheid en milieu.

KWALITEIT

De kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie zijn:

•      het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;

•      het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn bij leidinggevenden en medewerkers;

•      het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;

•      het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;

•      het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;

·       het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek bij elke opdracht tot zijn recht komt en bijdraagt aan het succes van de opdracht;

·       het leveren van diensten conform de gestelde eisen en focus op zo min mogelijke risico’s en zoveel mogelijk kansen.

Indien interne ontwikkelingen of verandering in wetgeving en normen op het gebied van kwaliteitszorg, techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, wordt het beleid hierop aangepast.

INFORMATIEBEVEILIGING

Het doel van Informatiebeveiliging is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit door het voorkomen en minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten. Vooral moeten informatiemiddelen worden beschermd om:

·       te allen tijde en waar nodig beschikbaarheid van de systemen te verzekeren ten behoeve van het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen;
Dit wordt gerealiseerd met behulp van een onderhouden, getest en periodiek geactualiseerd bedrijfscontinuïteitsplan. Blijvende levensvatbaarheid, toepasbaarheid en naleving van de wetgeving wordt gewaarborgd door het voortdurend verbeteren van het informatiebeveiligings-systeem en het door de security officer periodiek herzien van het informatiebeveiligingsbeleid;

·       integriteit van de informatie te waarborgen, d.w.z. de juistheid en consistentie van alle informatie.
Er wordt toegezien op het op juiste wijze invulling geven aan wettelijke en reglementaire vereistenen en de naleving ervan in de informatiebeveiligingsprocedures welke zijn geaccepteerd als onderdeel van de standaard werkwijzen binnen de organisatie. Niet-naleving leidt tot disciplinaire maatregelen;

·       bescherming tegen ongeoorloofde openbaarmaking te bieden, met andere woorden de vertrouwelijkheid van de informatie.

Om dit te bewerkstelligen onderhoudt de Security Officer de contacten met externe organisatie voor de naleving van de wettelijke eisen, met inbegrip van de bescherming van gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van alle werknemers en dienstverleners van de organisatie om de middelen, inclusief locaties, hardware, software, systemen of informatie, die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en elke vermoede inbreuk op de beveiliging onmiddellijk te melden bij hun leidinggevende en/of directie.

BEVORDEREN VAN VEILIGHEID EN MVO IN DE WAARDEKETEN

Spaansen streeft naar het stimuleren van de markt om te werken volgens een veilige, duurzame en innovatie gerichte aanpak. Dit wordt gedaan door middel van het inkoopbeleid. Bij de inkoop van producten houden we rekening met het effect ervan op milieu en de mensheid. Dit doen wij door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de productlevenscyclus van begin tot eind te bekijken en de mogelijkheid tot fair-trade, duurzame energie en/of terugdringen van afval e.d. mee te wegen. Bij de inkoop van diensten zijn Spaansen veiligheidsvoorschriften integraal onderdeel van de opdracht verstrekking.

BIJDRAGE AAN GEZONDHEID EN WELZIJN VAN DE MAATSCHAPPIJ

Om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van de maatschappij zet Spaansen zich in voor goede doelen zoals het koningin Wilhelmina fonds (KWF), dat wetenschappelijk onderzoek doet naar genezing van kanker. Naast landelijke goede doelen sponsort Spaansen ook diverse lokale verenigingen en stichtingen. Om eenduidig met sponsoring om te gaan, wordt gebruik gemaakt van het sponsorbeleid.

TRANSPARANTIE

Door middel van bijeenkomsten met het personeel brengen wij periodiek verslag uit aan medewerkers over de actuele stand van zaken binnen het bedrijf. Algemene zaken worden via het intranet aangeboden. Onze werkrelaties informeren we over algemene en MVO ontwikkelingen door middel van het bedrijfsmagazine ‘De Trechter’. En een energiemanagementverslag wordt periodiek op onze website gepubliceerd.

De directie van Spaansen verklaart dat dit beleid, en de daaruit volgende afspraken, in de organisatie bekend worden gemaakt en de uitvoering van het beleid wordt bewaakt en waar nodig wordt bijgestuurd.

Winkel, 26-01-2023


J.G.H. Spaansen
Algemeen directeur

Meer over Spaansen

Nieuws

Spaansen is vol op in beweging. In ons nieuwsoverzicht lees je de laatste ontwikkelingen.

lees meer

CO² prestatieladder

In het bedrijfsleven zijn milieu en duurzaamheid steeds belangrijkere onderwerpen.

lees meer

De Trechter

Bekijk hier de uitgaven van onze bedrijfsblad.


lees meer